PRIVACYVERKLARING SITTIG WRITERS & EDITORS

Over mij
Ik ben Heleen Sittig, eigenaar van Sittig Writers & Editors, en ik zal alles in het werk stellen om het vertrouwen van mijn klanten, collega’s, bezoekers van mijn website en leveranciers in stand te houden.
Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel of verwerk, welke persoonsgegevens ik verzamel of verwerk, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd.

U kunt per post contact met mij opnemen op het adres
Sittig Writers & Editors
t.a.v. Heleen Sittig
Kinderdijkstraat 24-3
1079 GJ Amsterdam

Of per email via:
info@heleensittig.com.

Gegevens van klanten, leveranciers en collega’s

Waarom ik uw persoonsgegevens verwerk

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens met als doel het opstellen van offertes en facturen, het leveren van tolk- en vertaaldiensten, het schrijven van teksten in opdracht en het geven van taalles en – coaching. Ik verwerk deze persoonsgegevens enerzijds omdat dat nodig is voor de aard van mijn werkzaamheden en anderszijds omdat het nodig is voor mijn bedrijfsvoering, en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden en zal ze ook niet doorgeven aan derde landen. De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en BSN-nummer, geboortedatum en – plaats, gegevens omtrent uw familieleden of andere persoonlijke informatie. Ook kan het gaan om strafrechtelijke, civielrechtelijke of gezondheidsgegevens.
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen. Het kan ook voorkomen dat u niet persoonlijk om het verwerken van de gegevens (dat wil zeggen om de vertaling) heeft gevraagd, maar dat een overheidsdienst mij hierom verzoekt.

Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer?

Als het gaat om een beëdigde vertaling, ontvangt de persoon of instantie voor wie de tekst bestemd is uiteraard het hele document. Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden zodat de persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, zoals mijn accountant, de belastingdienst en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG.
Daarnaast heb ik als beëdigd tolk en vertaler hoe dan ook een geheimhoudingsbelofte afgelegd, zodat u er vanuit kunt gaan dat ik voorzichtig omga met vertrouwelijke gegevens.

Hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaar

Gegevens met betrekking tot offertes worden een half jaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonsgegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden na vijf jaar verwijderd.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Sittig Writers & Editors neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Cookies
Deze website is een WordPress-site. WordPress maakt gebruik van zogenoemde tracking cookies: kleine tekstbestandjes die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ook de adverteerders op deze site kunnen daar gebruik van maken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevenstoegangsrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd, mits dit wettelijk is toegestaan.

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk,
neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de Spaanse of Engelse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie.

Beëdigde en onbeëdigde vertalingen Spaans

In sommige gevallen zult u te horen krijgen dat u een beëdigde vertaling van uw document moet hebben. In het algemeen gaat het dan om documenten met een juridische status. Het kunnen bijvoorbeeld aktes zijn, diploma’s, Verklaringen omtrent Gedrag of machtigingen. Als u niet zeker weet of u een beëdigde vertaling moet hebben of niet, kunt u dat het beste navragen bij de instantie die om de vertaling heeft gevraagd.

Een beëdigde vertaling moet worden gemaakt door een vertaler die beëdigd is voor de betreffende taalcombinatie. Verder moet de vertaling aan bepaalde eisen voldoen: zo moet de vertaling onlosmakelijk aan het originele document vastgehecht zijn.

Ik ben beëdigd voor de talencombinatie Nederlands Spaans en sta als zodanig ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers onder nummer 4873.

Uiteraard hoeven niet alle teksten beëdigd te worden vertaald. Brieven zonder juridische status bijvoorbeeld, journalistieke of literaire teksten, rapporten en verslagen, een curriculum vitae: dat mag allemaal onbeëdigd.

Ik verzorg zowel beëdigde als onbeëdigde vertalingen (beëdigde alleen van het Nederlands naar het Spaans en van het Spaans naar het Nederlands; onbeëdigde daarnaast ook van het Engels naar het Spaans en van Engels naar het Nederlands). Beëdigde vertalingen zijn uiteraard altijd zo letterlijk mogelijk, onbeëdigde kunnen – in overleg met de klant – meer of minder letterlijk dan wel creatief zijn.

Enkele testimonials

Heleen is niet alleen taalkundig sterk, maar ze tolkt ook met gevoel voor de verschillende culturen. Door haar diepgaande kennis van de landen waar Spaans wordt gesproken, is ze in staat om ervoor te zorgen dat ons Nederlandse publiek alle activiteiten kan volgen zonder ook maar een detail te missen. (…) Aan het begin van elke activiteit kijk ik even of ik Heleen in haar tolkencabine zie zitten. Als zij me een signaal geeft, dan weet ik dat de avond van start kan gaan, want –zoals ik altijd tegen onze gasten zeg – ‘het feit dat we deze activiteiten kunnen organiseren is dankzij Heleen’.

Patricia Izquierdo Iranzo, voormalig directeur Instituto Cervantes Utrecht

Ze is inhoudelijk altijd goed voorbereid, collegiaal en flexibel. Ze slaagt er telkens weer in om de goede toon te treffen voor de zeer diverse groepen waarvoor wij samen mochten tolken.

Elvira Willems, collega-tolk

Je hebt een prettige stem om naar te luisteren, én je bent representatief. Je straalt een natuurlijk, niet opdringerig, soort gezag uit, bezit veel kennis en vaardigheden en bent toch bescheiden genoeg om jezelf niet boven collega’s te plaatsen. Je kunt goed schrijven, hebt oprechte belangstelling naar mensen toe en je hebt genoeg kennis en ervaring om een interessant verhaal te maken van de gegevens die je tot je beschikking krijgt.

Ana Karadarevic, collega-journalist

Mijn achtergrond

Toen ik klein was, wist ik niet precies wat ik wilde worden. Als mensen het me vroegen, zei ik zonder er lang over na te denken ‘journaliste’. Misschien omdat het het vak van mijn moeder was? Of omdat taal het enige soort gereedschap op aarde is waar ik handig mee was (en ben)? Ik dacht ook wel aan het vak van tolk, maar wist niet precies wat dat inhield. Ik zag ook wel een toekomst voor me als blaadjesomslaander voor mijn broer Sander. Toen ik iets ouder was, droomde ik er ook van om samen met mijn vriendin Sonia een restaurant te beginnen.

Na de middelbare school (het Gymnasium Erasmianum in Rotterdam, waar ik een extreem alfa-pakket koos: 6 talen + geschiedenis) heb ik Algemene en Vaderlandse Geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden, met als bijvakken onder meer Spaans en Russisch, en met een afstudeerscriptie over Frida Kahlo, onder begeleiding van de vermaarde Mexicospecialist Raymond Buve. Tijdens die studie heb ik verscheidene banen, freelance klussen en stages gehad, onder meer in de journalistiek en in een museum. Toen ik de studie had afgerond (in 1988), ben ik als journalist blijven werken, maar ging ik er snel ook weer een opleiding bij doen: tolk/vertaler Spaans bij Instituut Vertol. Inmiddels had ik wel begrepen wat een tolk/vertaler doet, en ik vermoedde dat het me wel zou liggen. Die opleiding heb ik afgerond in 1992 met het toenmalige staatsexamen. Vanaf dat moment heb ik zowel als tolk/vertaler gewerkt als journalistiek en redactioneel werk gedaan.

Als tolk/vertaler ben ik altijd zzp’er geweest, terwijl ik mijn journalistieke werk deels in vaste dienst en deels als zzp’er heb gedaan. Die vaste dienstverbanden waren bij Associated Press en bij Radio Nederland Wereldomroep. De laatste jaren ben ik weer 100% zzp’er.

Ik heb de laatste jaren een aantal cursussen en trainingen gevolgd, onder meer de minor Civiel recht bij ITV; diverse dagcursussen op het gebied van strafrecht bij SIGV; trainingen voor tolken bij KTV Kennisnet; en een cursus Eindredactie bij De Redactie. Ik heb ook een aantal cursussen en workshops gevolgd op het gebied van creatief schrijven, onder andere bij de Schrijversvakschool (die vooralsnog niet hebben geresulteerd in tastbare resultaten – maar, zoals een bekend filosoof zei: ‘ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan’) en ben op studiereis geweest naar Colombia.

KLANTENLIJST (vertalingen)

Hier een greep uit de klanten – eindklanten en bureaus – voor wie ik vertalingen heb verzorgd, zowel beëdigd als onbeëdigd:

Advocaten, diverse
Amnesty International
Both ENDS
Concorde Group
FNV Bouw
FNV Mondiaal
Frascati Theater
IKV Pax Christi
Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua LBSNN
Milieudefensie
National Geographic
Particulieren, diverse
Radio Nederland Wereldomroep
Stichting Dunya
Vertaalbureau Multitaal

Klantenlijst (tolkdiensten)

Dit is een greep uit de vele klanten voor wie ik in de loop van de jaren heb getolkt (op alfabetische volgorde)

Advocaten en notarissen, diverse
Alstom
Amnesty International
Anamuri
Athenaeum
Both ENDS
Business Europe
Concorde Group
Cordaid
Ton Daggers (fiets- en mobiliteitsconferentie)
DSM Europese Ondernemingsraad
Festival Oude Muziek
Flamenco Biennale
Flora Holland
FNV Bondgenoten
FNV Bouw
FNV Mondiaal
Friends of the Earth International
Generalitat de Catalunya
IKV Pax Christi
IND
Instituto Cervantes
International Film Festival Rotterdam
Jeugdzorg
Lakma
Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua LBSNN
Milieudefensie
Ministerie van Arbeid van Spanje
Ministerie van Territoriaal Beleid van Spanje
Modernista
Movies that Matter
NIMD, Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie
Nirov
Openbaar Ministerie
Peace Brigades International PBI
Poetry International
Présence
Prostitutie en Gezondheidscentrum P&G292
Provincie Noord-Brabant
Raad voor Rechtsbijstand
Radio Nederland Wereldomroep
SER
Solidaridad
Spaanse ambassade in Den Haag
Spui 25
Stedenband Amstelveen – Villa El Salvador
Stedenband Zoetermeer – Jinotega
Stichting Dunya
Stichting Esperanza
Stichting Vriendschapsband Utrecht – León
TIE
TROS Radar
TVcN
Uitgeverij AW Bruna
UNIFEM (voormalige Vrouwenorganisatie van de VN)
Unilever Europese Ondernemingsraad
Universiteit Utrecht
VARA-BNN
Vertaalbureau Multitaal
VNG
VPRO

Enkele van de Spaanse, Latijns-Amerikaanse en Nederlandse schrijvers voor wie ik heb getolkt:

Héctor Abad Faciolince
Isabel Allende
Andrés Barba
Jesús Carrasco
Renato Cisneros
Rafael Chirbes
María Dueñas
Marcelo Figueras
Laura Freixas
Almudena Grandes
Fernando Iwasaki
Andrés Neuman
Guadalupe Nettel
Cees Nooteboom
Santiago Roncagliolo
Dasso Saldívar
Carlos Ruiz Zafón
Albert Sánchez Piñol
Clara Usón
Aura Xilonen